KRAKÓW LINDY INVASION

24-26.03.2023

O wydarzeniu / About the event

W weekend 24-26 marca 2023 zapraszamy do Krakowa na taneczne wydarzenie nie z tej ziemi - wypełnione jazzem, dobrą energią i kosmicznymi atrakcjami.
Czego możecie oczekiwać?
- swingowych warsztatów tanecznych na czterech galaktycznych poziomach z wyśmienitymi instruktorami: Alberto, Karoliną, Alexem i Ornellą (grupy int, int/adv i adv) oraz Mateuszem i Anią z KMiTa Swing (beginners),
- potańcówek w ultrafiolecie,
- doskonałej muzyki na żywo w wykonaniu Lazy Swing Band,
- tasterów,
- neonowej fotobudki.

Zapraszamy! Rejestracja otwarta!

***

On the weekend of March 24-26, 2023, we invite you to Krakow for an out of this world dance event - filled with jazz, good energy and cosmic attractions.
What can you expect?
- swing dance workshops on four galactic levels with excellent instructors: Alberto, Karolina, Alex and Ornella (int, int/adv and adv groups) and Mateusz and Ania from KMiTa Swing (beginners),
- ultraviolet dance parties,
- excellent live music performed by the Lazy Swing Band,
- tasters,
- neon photo booth.

We warmly invite you! Registration is open!

Warsztaty / Workshops

W tym roku mamy aż 4 galaktyczne poziomy i 6 godzin zajęć na każdym poziomie.

Prosimy o uważne zapoznanie się z opisami i przemyślane rejestracje, ponieważ nie planujemy audycji!

***

This year we have 4 galactic levels and 6 hours of classes at each level.

Please, read the level descriptions carefully and choose your level wisely as we do not plan the audition!

Beginner
Jeśli nigdy nie tańczyłaś/eś Lindy Hop jest to grupa dla Ciebie. Zajęcia będą prowadzone od całkowitych podstaw przez polskich instruktorów. (6h zajęć z lokalnymi instruktorami).
***
If you have never danced Lindy Hop, this is the group for you. Classes will be conducted from scratch by Polish teachers. (6 hours of classes with local instructors).

Moon Walker (Int)
Jeżeli brałaś/eś już udział w weekendowych warsztatach lub jeśli masz za sobą co najmniej jeden semestr regularnej nauki, to jest to poziom dla Ciebie.
***
If you have already participated in the weekend workshops or if you have completed at least one semester of regular Lindy Hop classes, this is the level for you.

Starship Trooper (Int/Adv)
Poziom wtajemniczenia dla osób, które mają ponad rok doświadczenia tanecznego i od czasu do czasu uczestniczą w weekendowych warsztatach - wymagana dobra znajomość swingoutu.
***
The level for people who have over a year of dance experience and occasionally participate in weekend workshops - good knowledge of swingout is required.

Space Rider (Adv)
Tańczysz od co najmniej 2 lat, a nawet dłużej, nie tylko uczestniczysz w regularnych zajęciach, ale również bierzesz udział w warsztatach tanecznych, a także zdobywasz nowe umiejętności na festiwalach międzynarodowych. Prowadzenie/podążanie nie stanowi dla ciebie problemu, znasz sporo różnych figur i przejść i potrafisz je swobodnie zatańczyć również w szybszym tempie. Swobodnie tańczysz do muzyki w każdym tempie, improwizujesz.
***
You have been dancing for at least 2 years or even longer, you not only participate in regular classes, but also take part in dance workshops, and learn new skills at international festivals. Leading / following is not a problem for you, you know a lot of different figures and can easily dance to the fast music. You can dance to the music at any tempo, you improvise.

Instruktorzy / Teachers

Alberto Meucci

Alberto odkrył Lindy Hop w 2015 roku i była to miłość od pierwszego tańca. W każdym lindyhopperze widzi inspirację – niezależnie od tego, czy jest to jego nauczyciel, czy też uczeń - każde spotkanie na parkiecie wnosi coś nowego. Taniec daje mu energię i ciekawość, aby zawsze dowiedzieć się więcej o historii tańca. Zawsze ma w zanadrzu sporo rytmicznych wariacji i... żartów. Pochodzi z malowniczej Genui we Włoszech, obecnie mieszka i uczy w Warszawie.

Alberto discovered Lindy Hop in 2015 and it was love from the very first dance. He sees inspiration in every lindyhopper - regardless of whether it is his teacher or student - each meeting on the dance floor brings something new. Dancing gives him energy and a curiosity to always learn more about the history of the dance. His pockets are full of rhythmic variations and ...jokes. He comes from picturesque Genoa in Italy, while currently he lives and teaches in Warsaw.

Nick Baeten

Przed przeprowadzką do Sztokholmu Nick był liderem sceny w Brukseli. Jako członek „The Jazz Maniacs”, grupy treningowej/pokazowej, zdobywał wiedzę historyczną na temat tańców jazzowych. Zaintrygowała go teatralno-ekspresyjna strona Lindy Hop. Był zaangażowany w wiele projektów związanych z Lindy Hop, od nauczania po występy kabaretowe. Na jego zajęciach znajdziecie koncepcje autoeksploracji, połączenia z muzyką i organicznymi sposobami poruszania się, których celem jest zaangażowanie tancerzy do odkrywania wszystkich aspektów siebie, tańca i jego historii.

Before relocating to Stockholm, Nick was a scene leader in Brussels. He joined “The Jazz Maniacs”, a training/performance group, where he was coached by The Old Soulz to grow authenticity and gain historical knowledge on Vernacular Jazz dances. He got intrigued by the theatrical-expressive side of Lindy Hop. Nick has been involved in many projects related to Lindy Hop, from teaching to performing cabaret. In his classes you’ll find concepts of self-exploration, connection to music and organic ways of moving, aiming to engage dancers to explore all facets of themselves, the dance and it's history.

Mateusz Maj

Mateusz odkrył radość płynącą z tańca dopiero w czasie studiów, ale pasja ta pochłonęła go na dobre. Przygodę ze swingiem rozpoczęli wspólnie (z Asią) od Lindy Hop w 2014 roku, miłość do Balboa przyszła odrobinę później. Uwielbiają elegancję i subtelność a zarazem dynamiczność Balboa i pragną tą fascynacją zarażać teraz innych. Obecnie, każdą wolną chwilę poświęcają na rozwijanie się w tańcu - zdobywając wiedzę i umiejętności na kolejnych międzynarodowych festiwalach.

Mateusz discovered the joy of dancing only during his studies, but this passion consumed him for good. They started their adventure with swing together (with Asia) from Lindy Hop in 2014, love for Balboa came a bit later. They love the elegance and subtlety as well as the dynamism of Balboa and want to share this fascination with others. Currently, they devote every free moment to developing in dance - gaining knowledge and skills at subsequent international festivals.

Karolina Bednarek

Karolina tańczyła już od najmłodszych lat, ale kiedy w pewnym momencie trafiła na Lindy Hop, od razu okazało się, że wpadła jak śliwka w kompot. Z czasem zaczęła odkrywać również Collegiate Shag, Balboa i Authentic Jazz, dzięki czemu zrozumiała jak (nieskończenie) wiele możliwości dają tańce swingowe i utwierdziła się w przekonaniu, że w końcu odnalazła swoje miejsce w tanecznym świecie. W tańcu ceni sobie radość (gęsia skórka!), swobodę, autentyczność, improwizację, rytm i niekończącą się ilość rozwiązań.

Karolina started her dance journey as a child, but when many years later she found out about Lindy Hop, it quickly turned out that it was IT! After some time she also started to discover Authentic Jazz, Collegiate Shag and Balboa, and she understood how (infinitely) many possibilities swing dances can offer, so she actually got even more convinced that she had finally found her place in the dance world. In dancing she values joy (goosebumps!), freedom, authenticity, improvisation, rhythm and an endless number of solutions.

Ornella Macchia

Multidyscyplinarna artystka Ornella Macchia jest tancerką, performerką i nauczycielką Lindy Hop, Charleston i Solo Jazz z Brukseli. Z doświadczeniem w gimnastyce, tańcu klasycznym i tangu, szybko rozkwitła w Lindy Hop w jego aspektach rytmicznych i teatralnych. W 2017 roku dołączyła do brukselskiej grupy Jazz Maniacs. Występuje w Belgii i za granicą, na festiwalach i konkursach... ostatnio wygrała Savoy Cup Team City battle. Jako nauczycielka Ornella chce dzielić się swoją pasją łącząc technikę, wyzwania i radość!

Multidisciplinary artist, Ornella Macchia is a dancer, performer and teacher of Lindy Hop, Charleston and Solo Jazz from Brussels. With a background in gymnastics, classical dance and Tango, she quickly flourished in Lindy Hop in their rhythmic and theatrical aspects. In 2017, she joined the Brussels performance group Jazz Maniacs. She performs in Belgium and abroad, in festivals and competitions... and winning the last Savoy Cup Team City battle. As a teacher, Ornella wants to share her passion by combining technique, challenge and joy !

Ania Długosz

Jako instruktorka i choreografka tańców swingowych, uczestniczy w rozwoju polskiej sceny od 2013 roku. Swój taneczny warsztat doskonaliła pod okiem najlepszych w swoich dziedzinach, przemierzając świat wzdłuż i wszerz, w poszukiwaniu sprawdzonych narzędzi do pracy z ciałem. Na swoich zajęciach pielęgnuje indywidualizm każdego z uczestników, zachęcając ich do szerokiego rozpostarcia skrzydeł, a wszystko to w przyjaznej atmosferze, z promiennym uśmiechem na twarzy.

As a swing dance instructor and choreographer, she has been participating in the development of the Polish scene since 2013. She perfected her dance workshop under the guidance of the best in her fields, traveling the length and breadth of the world in search of proven tools to work with the body. During her classes, she nurtures the individuality of each participant, encouraging them to spread their wings wide, all in a friendly atmosphere, with a smile on their faces.

kli VIII schedule

Imprezy / Parties

PIĄTEK (24.03.2023, 20:30-2:00)
Potańcówka z Lazy Swing Band
Avangarda, ul. Zyblikiewicza 1
20:30 - 21:15 taster „Switching roles” ze Stacey Step
21:15- 2:00 impreza

SOBOTA (25.03.2023, 20:30-4:00)
Potańcówka z Lazy Swing Band
Dom Kultury Kolejarza, ul. Św. Filipa 6
20:30 taster "Improvisation games" z Shineyem
21:15 - 4:00 impreza
atrakcje: koncert Lazy Swing Band, konkurs mix&match, fotobudka.
W sobotę tańczymy w UV, więc przygotujcie białe ubrania i fluorescencyjne gadżety ;-)

NIEDZIELA (26.03.2023, 20:30-1:00)
Klub Poczta Główna, ul. Wielopole 2 (wejście od strony Straży Pożarnej)
20:30 taster "Rhythm Breaks" z Shineyem
21:15 - 2:00 impreza

*****

FRIDAY (24.03.2023, 20:30-2:00)
Party with Lazy Swing Band
Avangarda, ul. Zyblikiewicza 1
20:30 taster „Switching roles” with Stacey Step
21:15 - 2:00 party

SATURDAY (25.03.2023, 20:30-4:00)
Party with Lazy Swing Band
Dom Kultury Kolejarza ul. Św. Filipa 6
20:30 taster "Improvisation games" with Shiney
21:15- 4:00 party
attractions: Lazy Swing Band concert, mix&match competition, photo booth
On Saturday we dance in UV, so prepare white clothes and fluorescent gadgets ;-)

SUNDAY (26.03.2023, 20:30-1:00)
Poczta Główna Club, ul. Wielopole 2 (entrance from the Fire Department side)
20:30 taster "Rhythm Breaks" with Shiney
21:15- 2:00 party

Zespół / The Band

Lazy Swing Band jest młodym, dynamicznym zespołem, a jego pasją jest muzyka i kultura swingowa. Muzycy pochodzą z Krakowa, gdzie w 2016 roku rozpoczęli przygodę ze swingiem od małych swingowych potańcówek w Piwnicy Pod Baranami, rozszerzając w późniejszym czasie działalność przez całą Polskę, aż po festiwale zagraniczne.
Lazy Swing Band zagra podczas piątkowej i sobotniej potańcówki.
***
Lazy Swing Band is a young, dynamic band with a passion for swing music and culture. The musicians come from Krakow, where in 2016 they started their adventure with swing from small swing dance parties in Piwnica Pod Baranami, later expanding their activities throughout Poland, to festivals abroad.
Lazy Swing Band will play during the Friday and Saturday parties.

Kontakt / Contact us

ORGANIZATOR
Kolejowe Towarzystwo Kultury oraz
Fundacja Kultury, Muzyki i Tańców Swingowych