To już piąty raz kiedy doświadczamy w Krakowie niezwykłego zjawiska. Na kilka dni miasto zostaje przejęte przez tancerzy i wypełnione jazzową muzyką! W tym roku znów będzie miała miejsce seria odlotowych warsztatów i nieziemskich imprez. Prognozy wskazują, że pierwsze uderzenie nastąpi w weekend 05-07 stycznia i będzie miało ogromną siłę rażenia. Trzy pary instruktorów, trzy imprezy taneczne, muzyka na żywo, zaskakujące konkursy z nagrodami i inne atrakcje czekają na Was! Czy jesteście przygotowani, aby stawić im czoła?

CENY

Lindy Hop Pass – 170 PLN / 40 EUR

Saint Louis Shag - 140 PLN / 30 EUR

Combo Pass (Lindy Hop + Saint Louis Shag) - 300 PLN / 70 EUR

Warsztaty

Przed warsztatami odbędą się przesłuchania do grup. Przesłuchania są obowiązkowe dla grup Intermediate/Advanced i Advanced. Uczestnicy zarejestrowani na poziom Intermediate mogą, ale nie muszą brać udziału w przesłuchaniach, prosimy jednak, aby poinformować nas o tym mailowo lub przed przesłuchaniami, abyśmy mogli prawidłowo ocenić proporcje w grupie.

Before workshops we will have auditions. Auditions are obligatory for Jedi Knight and Jedi Master levels. If you registered for Jedi Padawan level, you don't have to take part in auditions, but you have to inform us about it via e-mail or before auditions to let us keep proper ratio of followers and leaders for classes.

Saint Louis Shag

 Zajęcia z Saint Louis Shag, będą prowadzone od podstaw, nie będzie więc do nich przesłuchań. Pakiet obejmuje 4 godziny zajęć z Rokasem i Rutą.

Saint Louis Shag classes will be for beginners level, no need of auditions. Track includes 4 hours of classes with Rokas and Ruta.

Lindy Hop - nieziemskie poziomy / Galactic levels:

Uczeń Jedi / Jedi Inititates (Beginner)

Pierwszy etap szkolenia na Jedi/ tancerza Lindy Hop. Jeśli nigdy nie tańczyłaś/eś Lindy Hop jest to grupa dla Ciebie. Zajęcia będą prowadzone od całkowitych podstaw przez polskich instruktorów. (6h zajęć z Kariną Shorets i Bartkiem Przybylskim).

Jedi Initiates / Beginner - the first part of Jedi training for Lindy Hop dancer. If you haven't danced Lindy Hop before, it's your group. (6 hours of classes with Karina Shorets and Bartosz Przybylski).

Jedi Padawan (Intermediate)

Aby stać się Rycerzem Jedi, Padawan musiał skończyć szkolenie u mistrzów Lindy Hop i przejść odpowiednią ilość imprez tanecznych. Jeżeli brałaś/eś już udział w weekendowych warsztatach lub jeśli masz za sobą co najmniej jeden semestr regularnej nauki, to jest to poziom dla Ciebie. (5h zajęć z Rokasem i Rutą oraz Michałem i Kasią).

To become Jedi Knights, Padawans had to finish training from masters of Lindy Hop and go through the exact number of challenges - dance parties. If you already participated in weekend workshops or you went through at least one semester of regular dance classes - you are welcomed to join to this group. (5h of classes with Rokas&Ruta and Kasia&Michał).

Rycerz Jedi (Jedi Knight - Intermediate/Advanced)

Przyznanie tytułu rycerza oznaczało, że dany Padawan jest już gotowy, by samodzielnie wypełniać stające przed nim zadania - tańczyć na imprezie do ostatniej piosenki. Poziom wtajemniczenia dla osób, które mają ponad rok doświadczenia tanecznego i od czasu do czasu uczestniczą w weekendowych warsztatach - wymagana dobra znajomość swingoutu. (5h zajęć z Rokasem i Rutą oraz Michałem i Kasią)

Padawan who got this rank, was ready to complete Jedi tasks on his own - dance till the last song during the party. Level proper for people who already have more than year experience in dancing Lindy Hop and take part in several weekend workshops - good swingout skills required. (5h of classes with Rokas&Ruta and Kasia&Michał).

Mistrz Jedi (Master Jedi - Advanced)

Ten najwyższy tytuł może zostać przyznany przez Radę instruktorów wyjątkowo doświadczonemu rycerzowi. Jeśli swobodnie interpretujesz muzykę, dobrze czujesz się tańcząc zarówno do szybkiego jak i wolnego tempa, a hasło „improwizacja” wywołuje u Ciebie dreszczyk wyzwania, to poziom dla Ciebie. (5h zajęć z Rokasem i Rutą oraz Michałem i Kasią).

Jedi Master - the highest rank for the very experienced one, given by the High Council of teachers. If you feel good in interpreting music, dancing both to high and slow music and the word “improvisation” provokes in you positive thrill of challenge, it’s the level for you. (5h of classes with Rokas&Ruta and Kasia&Michał).

Instruktorzy

Rūta Raginytė i Rokas Borusevičius

Rūta started her dance path with Ballroom dances. Later, after some years spent in Street Dance scene Rūta discovered Jazz music and Lindy Hop five years ago. She fell in love with the energy and playfullness of it. Since then she practiced various Swing Era dances from Tap to Collegiate shag. Rūta enjoys the social aspect of dance the most and finds that the most satisfying thing in it is great partner connection. Rūta teaches regular Lindy Hop classes at Lindyhop.lt Club and travels frequently to international Swing events for both Lindy Hop and Shag.

Ruta zaczęła swoją taneczną ścieżkę od tańców towarzyskich. Później kilka lat poświęciła również na Street Dance. 5 lat temu odkryła muzykę jazzową oraz Lindy Hop i zakochała się w ich energii i radości. Od tego czasu uczyła się różnych stylów Złotej Ery Swingu od stepu po Collegiate Shag. Najbardziej cieszy ją społeczny aspekt tańca, a dobre połączenie między partnerami uważa za najbardziej satysfakcjonujący element. Regularnie uczy Lindy Hop w szkole Lindyhop.lt oraz często podróżuje na wiele swingowych wydarzeń zarówno dotyczących Lindy Hop jak i Shaga. 

 Rokas  is a passionate St. Louis Shag dancer from Lithuania, Lindyhop.lt club. Everything started from exploring Jazz and Vernacular Dance.Has done a number of St. Louis Shag workshops and classes during the last two years. Besides being crazy about Shag, Rokas call himself a Swing era dancer in general including many styles, but mainly Lindy Hop, Balboa and Tap. In addition to teaching, Rokas puts his effort in promoting Jazz culture locally as a performer, DJ and social figure. A member of Harlem and Swing Paradise teams

Rokas jest zapalonym tancerzem Saint Louis Shag z litewskiego klubu Lindyhop.lt, wszystko zaczęło się od odkrycia Jazzu. W ciągu ostatnich dwóch lat, brał udział w wielu shagowych  warsztatach. Poza tym, że szaleje za Shagiem, jest tancerzem wielu stylów złotej swingowej ery, w szczególności Lindy Hop, Balboa i Stepu. Oprócz nauczania, wkłada wiele wysiłku w lokalnym promowaniu jazzowej kultury jako DJ, artysta i osoba społeczna. Jest również jednym z organizatorów takich wydarzeń jak: Harlem i Swing Paradise. 

Kasia Dybowska and Michał Oblaciński (Warszawa / Warsaw)

Karina Shorets and Bartosz Przybylski (Krakow)

Pełna pasji instruktorka z duszą artystki. Oprócz tańca zajmuje się aktorstwem.  Miłość do jazzu, moda vintage i duch swobody to, co natchnęło Karinę do rozpoczęcia swojej przygody z tańcem Lindy Hop. W tańcu podkreśla aktywną rolę followerki i uważa, że improwizacja, wolność i uśmiech są najważniejszymi elementami w tańcu.

Karina is full of passion instructor with artist’s soul. Besides dancing, she’s an actress. Love to jazz music, vintage fashion and free spirit – this is what inspired her to begin the Lindy Hop adventure. She emphasizes the active role of follower and thinks that improvisation, freedom and smile are the most important elements in dancing.

Tancerz, instruktor, DJ, organizator wydarzeń oraz festiwali tanecznych w Krakowie. Pasję do tańców i muzyki swingowej odkrył w 2012 roku. W połowie 2013 roku zaczął prowadzić pierwsze zajęcia. Ma na swoim koncie ponad 700 godzin przebytych warsztatów, ucząc się od niemal 100 różnych instruktorów oraz kolejne 700 godzin zajęć poprowadzonych jako nauczyciel tańca. Do dnia dzisiejszego nieustannie podróżuje, spędzając na swing ok 45 weekendów rocznie. Naucza Lindy Hop w Krakowie i Łodzi, równocześnie sam szkoli się w Authentic Jazz, Balboa, Blues, Collegiate Shag oraz Street Dance. Na zajęciach, jak sam mówi – tyran i despota. Lubi eksperymentować oraz wprowadzać nietypowe elementy. Chce by jego studenci byli kreatywni i sami odnajdywali nowe idee, podając im jedynie narzędzia do wyrażania własnej indywidualności. Inspiracje czerpie z podróży podczas których konfrontuje różne metody nauczania jak i przekazywane treści, kreując swój własny styl. Od początku do dnia dzisiejszego jest związany z organizacją takich eventów jak Dragon Swing, Lindy on Track, Lindy Hop Non Stop, Kraków Lindy Invasion oraz wielu mniejszych.

Dancer, teacher, DJ, organizer of swing events and dance festivals in Kraków. He discovered his passion for dance and swing music in 2012  In mid-2013 he began teaching first classes. He has completed more than 700h workshops, learning from almost 100 different dance teachers, teaching another 700h of regular classes and workshops. To this day, he is constantly traveling, spending on swing more than 45 weekends per year. He is teaching Lindy Hop in Krakow and Łódź, while training in the Authentic Jazz, Balboa, Blues, Collegiate Shag and Street Dance styles. In his classes, he says - "I am tyrant and despot". He likes to experiment and introduce uncommon elements. He wants his students to be creative, to found their own ideas, giving them only a tools to express their own individuality. His inspiration comes from travels during which he confronts a variety of teaching methods and their content, creating his own style. From the beginning to the present day he is associated with the organization of such events as Dragon Swing, Lindy on Track, Lindy Hop Non Stop, Kraków Lindy Invasion and many smaller ones.

Imprezy

Piątek / Friday (05/01)

20:30, Forty Kleparz, ul. Kamienna 2

Wstęp wolny / Free entry

Sobota / Saturday (06/01)

DKK, Sala Widowiskowa, ul. Św Filipa 6

25 PLN, bilety dostępne przy wejściu. Wstęp wolny dla uczestników warsztatów / 25 PLN, tickets will be available at the door. Entrance free for workshops' participants.

Konkurs Jack&Jill, prezentacja instruktorów, koncert zespołu Lazy Swingers Band (Jack&Jill competition, instructors' presentation, Lazy Swingers Band concert)

Lazy Swingers Band

   

Krakowska grupa Lazy Swingers Band powstała z inspiracji muzyką swingową lat 30 i fascynacji unikatową, szlachetną barwą zespołów grających w tamtym czasie. Dziewięć osób, podzielonych sekcyjnie w minimalistycznej wersji nawiązującej do big-bandu (wśród których część to tancerze lindy) skupia się na utrzymaniu charakterystycznej swingującej artykulacji oraz płynnych zmian dynamicznych w taki sposób, by ciała same zaczynały drgać a uśmiech pojawiający się w sercu tancerzy nie pozwalał im zostać w bezruchu! Zespół działa w ramach Sekcji Kultury, Muzyki i Tańców Swingowych KMiTa Swing.

Lazy Swingers Band from Kraków was recently created as an effect of inspiration by the swing music of the 30s and  fascination of unique, noble timbre of bands playing at that time. Nine people divided into sections in minimalist version of the big band (with some lindy hop dancers among them) focus on keeping characteristic swinging articulation and smooth, dynamic changes in the way that make bodies bounce by themselves and keep the smile in the dancers' hearts. The band functions within the Section of Swing Music, culture and Dances (KMiTa Swing).

Niedziela / Sunday (07/01)

20:00 – Piwnica pod Baranami, Rynek Główny 27

Harmonogram

Organizator

Sekcja Kultury, Muzyki i Tańców Swingowych "KMiTa Swing"